Algemene Huurvoorwaarden Varodarent

Varodarent BV te Uithoorn, hierna genoemd de verhuurder, verhuurt nader omschreven goederen aan huurder. (Huurder is afnemer van materialen lees verhuishulpmiddelen tegen vergoeding). 

 1. Gehele of gedeeltelijke afstand van gebruik om niet onder bezwarende titel is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 2. Op het moment van afhalen / retour bezorgen in een Varodarent depot of bij het leveren / afhalen op locatie wordt een materiaal bestelbon of een retourbon opgemaakt waarbij de gehuurde goederen worden omschreven en de datum wordt genoteerd.
 3. Voor de huurtarieven wordt verwezen naar de tarievenlijst van verhuurder of volgens gemaakte afspraak.
 4. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover verhuurder een orderbevestiging heeft gedaan dan wel een Huurcontract met de huurder heeft afgesloten, huurder zelf schriftelijk heeft bevestigd. 
 5. De orderbevestiging, dan wel het huurcontract, wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De huurder wordt geacht met de inhoud van de orderbevestiging in te stemmen. Door ondertekening/bevestiging van het huurcontract stemt de huurder met de inhoud hiervan in. 
 6. Varodarent heeft het recht een aanbod zonder opgave van redenen te weigeren.
 7. De factuur zal per periode van 4 weken opgemaakt worden / maandelijks / volgens afspraak en dient uiterlijk binnen 14 dagen overgemaakt te worden op de rekening van Varodarent zoals op de facturen vermeld. 
 8. Indien op verzoek van huurder bij het laden/lossen gebruik wordt  gemaakt van de diensten van werknemers van verhuurder, geschiedt dit geheel voor eigen risico van de huurder.
 9. Behoudens in schrift anders overeengekomen, dient de huurder, indien is overeengekomen dat de materialen door verhuurder bij de huurder afgeleverd en/of opgehaald zullen worden, behulpzaam te zijn bij het laden/lossen van de materialen ter overeengekomen locatie. Indien de huurder niet voorziet in de noodzakelijke hulp bij het laden en/of lossen van de zaken, komen de hierdoor ontstane kosten voor rekening van de huurder. De huur gaat in volgens de ingangsdatum van de overeenkomst tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 10. De huur eindigt wanneer de huurder de gehuurde producten retour levert in het depot of volgens afspraak. Het gehuurde moet op deze datum op kosten van de huurder worden opgeleverd aan het adres van het depot. Gestapeld in transporteenheden, schoon en in de volgorde waarin het gehuurde door de huurder is ontvangen. Herstapelen, repareren, schoonmaken worden indien nodig aan huurder doorberekend. Handlings- / uitslag- / inslagkosten worden belast volgens het geldende tarief of indien anders afgesproken. 
 11. Het gehuurde moet gebruikt worden overeenkomstig de bestemming. De huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te houden en aldus na afloop van de huur weder op te leveren. 
 12. De kosten van onderhoud, vervanging of herstel, uit welke hoofde ook veroorzaakt of nodig, zijn ten laste van de huurder. Alle lasten en belastingen over het gehuurde geheven of wordende geheven, zijn ten laste van de huurder. 
 13. De verhuurder heeft het recht controle op het gebruik en het onderhoud van het gehuurde uit te oefenen of te doen uitoefenen.
 14. De huurder is aansprakelijk voor alle schade ontstaan, voor de verhuurder en de volgende huurders waarmede een huurovereenkomst is afgesloten, bij het in gebreke blijven van een tijdige oplevering door de huurder. 
 15. Vanaf de overdracht van het gehuurde bij uitlevering tot na de inslag van de goederen ter afsluiting van deze huurovereenkomst is al het risico van het gehuurde, inclusief brand of diefstal voor de huurder, de verhuurder zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld. 
 16. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde ontstaan of door het gehuurde toegebracht, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van de huurder of derden of wel van overmacht. 
 17. Het beplakken, verven en/of beschrijven van alle materialen is verboden. Het beschreven of beplakte item wordt als een beschadiging aangemerkt en de huurder in rekening gebracht. Etiketteren is uitsluitend toegestaan op de daarvoor bestemde plaats en op de daarvoor bestemde ruimte op de kunststof boxen met etiketten welke voorzien zijn van een semipermanente verlijming. 
 18. Het blootstellen van verhuurmaterialen en de daarop aangebrachte tags door de huurder aan bijvoorbeeld gammastralen, magnetische velden, chemicaliën die de werking en/of het gebruik van deze materialen kunnen beïnvloeden, is niet toegestaan. Verhuurder behoudt zich het recht voor om de ontstane schade aan  verhuurmateriaal en tags op huurder te verhalen zo ook de benodigde arbeid die nodig is om de tags te vervangen.
 19. Wanneer huurder in gebreke blijft de huur tijdig te betalen, wanneer door hem één of meer andere bepalingen van deze overeenkomst niet stipt worden nagekomen, wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen, of op een gedeelte daarvan, of op de hierbij aan hem in huur gegeven goederen of een gedeelte daarvan, wanneer door huurder surseance van betaling wordt aangevraagd, wanneer huurder geraakt in staat van faillissement, wanneer hij overlijdt, of onder curatele wordt gesteld, of het Rijk in Europa metterwoon mocht verlaten, heeft door het enkel verloop van de gestelde termijn, of door het enkel plaats grijpen van één der gemelde omstandigheden, de verhuurder het recht te zijner keuze om zonder nadere sommatie deze huurovereenkomst onmiddellijk voor ontbonden te houden, zonder tussenkomst van de rechter, en de verhuurde roerende goederen onverwijld weer tot zich te nemen, onverminderd verhuurders recht om van de huurder vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen, en onverminderd zijn rechten ingevolge art.261 tot en met 279 Boek 6 Burgerlijk Wetboek. 
 20. De huurder verbindt zich de verhuurder onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op huurders roerende of onroerende goederen of op de onderhavige aan hem verhuurde roerende goederen, of een gedeelte daarvan, voorts van zijn faillissement, zijn aanvrage om surseance van betaling en onder curatelenstelling of zijn voornemen om het Rijk in Europa metterwoon te verlaten, alsmede om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven van deze overeenkomst.
 21. Ten laste van de huurder komen de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, welke de verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge deze overeenkomst nuttig of nodig mocht achten.
 22. Indien huurder materialen afkoopt koopt hij slechts de huur af, maar blijft het materiaal eigendom van verhuurder. 
 23. De door verhuurder aan de huurder in rekening te brengen vergoedingen bij vermissingen of beschadigingen zijn per onderdeel conform de nieuwwaarde daarvan.