Algemene Huurvoorwaarden Transportmaterieel

Varodarent BV te Uithoorn, hierna genoemd de verhuurder, verhuurt nader omschreven goederen aan huurder. (Huurder is afnemer van transportmaterieel) 

 1. Gehele of gedeeltelijke afstand van gebruik om niet onder bezwarende titel is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 2. Op het moment van afhalen / retour bezorgen in een Varodarent depot of bij het leveren / afhalen op locatie wordt een transportmaterieel bestelbon of een retourbon opgemaakt waarbij de gehuurde goederen worden omschreven en de datum wordt genoteerd.
 3. Voor de huurtarieven wordt verwezen naar de tarievenlijst van verhuurder of volgens gemaakte afspraak c.q. het Huurcontact. 
 4. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover verhuurder een orderbevestiging heeft gedaan dan wel een Huurcontract met de huurder heeft afgesloten, huurder zelf schriftelijk heeft bevestigd.
 5. De orderbevestiging, dan wel het huurcontract, wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De huurder wordt geacht met de inhoud van de orderbevestiging in te stemmen. Door ondertekening/bevestiging van het huurcontract stemt de huurder met de inhoud hiervan in. 
 6. Varodarent heeft het recht een aanbod zonder opgave van redenen te weigeren.
 7. De factuur zal per periode van 4 weken opgemaakt worden volgens afspraak en dient 28 dagen vooraf / via automatische incasso betaald te worden. 
 8. Indien op verzoek van huurder bij het laden/lossen gebruik wordt  gemaakt van de diensten van werknemers van verhuurder, geschiedt dit geheel voor eigen risico van de huurder.
 9. Behoudens in schrift anders overeengekomen, dient de huurder, indien is overeengekomen dat het transportmaterieel door verhuurder bij de huurder afgeleverd en/of opgehaald zullen worden, behulpzaam te zijn bij het laden/lossen van het transportmaterieel ter overeengekomen locatie. Indien de huurder niet voorziet in de noodzakelijke hulp bij het laden en/of lossen van de zaken, komen de hierdoor ontstane kosten voor rekening van de huurder. De huur gaat in volgens de ingangsdatum van de overeenkomst tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 10. De huur eindigt wanneer de huurder de gehuurde producten retour levert in het depot of volgens afspraak. Het gehuurde moet op deze datum op kosten van de huurder worden opgeleverd aan het adres van het depot. Repareren, schoonmaken worden indien nodig aan huurder doorberekend. Handlings- / uitslag- / inslagkosten worden belast volgens het geldende tarief of indien anders afgesproken. In geval van een CT Box geldt dat de huur eindigt zodra het huurcontact stopt. Huurcontact gaat boven de Algemene Voorwaarden. 
 11. Het gehuurde moet gebruikt worden overeenkomstig de bestemming. De huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te houden en aldus na afloop van de huur weder op te leveren. 
 12. De kosten van onderhoud, vervanging of herstel, uit welke hoofde ook veroorzaakt of nodig, zijn ten laste van de huurder. Alle lasten en belastingen over het gehuurde geheven of wordende geheven, zijn ten laste van de huurder. 
 13. De verhuurder heeft het recht controle op het gebruik en het onderhoud van het gehuurde uit te oefenen of te doen uitoefenen.
 14. De huurder is aansprakelijk voor alle schade ontstaan, voor de verhuurder en de volgende huurders waarmede een huurovereenkomst is afgesloten, bij het in gebreke blijven van een tijdige oplevering door de huurder. 
 15. Vanaf de overdracht van het gehuurde bij uitlevering tot na de inslag van de goederen ter afsluiting van deze huurovereenkomst is al het risico van het gehuurde, inclusief brand of diefstal voor de huurder, de verhuurder zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld. 
 16. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde ontstaan of door het gehuurde toegebracht, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van de huurder of derden of wel van overmacht. 
 17. Het beplakken, verven en/of beschrijven van alle transportmaterieel is verboden. Het beschreven of beplakte item wordt als een beschadiging aangemerkt en de huurder in rekening gebracht. Etiketteren is uitsluitend toegestaan op de daarvoor bestemde plaats en op de daarvoor bestemde ruimte op de kunststof boxen met etiketten welke voorzien zijn van een semipermanente verlijming. 
 18. Indien Verhuurder het noodzakelijk acht om versleten onderdelen, welke vallen buiten de normale slijtage, van het transportmaterieel te vervangen, zal Huurder van de betrokken onderdelen en de geschatte kosten voor de vervanging door Verhuurder in kennis worden gesteld. Huurder wordt geacht zijn toestemming te verlenen voor het op zijn kosten vervangen door Verhuurder van het versleten onderdeel tenzij Huurder bezwaar maakt binnen 1 (één) werkdag nadat hij de kennisgeving van Verhuurder heeft ontvangen. In geval Huurder bezwaar maakt, zal Huurder verplicht zijn om het versleten onderdeel onmiddellijk voor eigen rekening te (laten) vervangen. Huurder wordt geacht zijn toestemming te verlenen voor het repareren van het transportmaterieel op kosten van Huurder tenzij Huurder bezwaar maakt binnen 1 (één) werkdag nadat hij kennisgeven van Verhuurder heeft ontvangen. In geval Huurder bezwaar maakt, is Huurder verplicht het versleten onderdeel voor eigen rekening te (laten) vervangen.  
 19. In geval een versleten onderdeel een pechgeval veroorzaakt dan zal Huurder aan Verhuurder de extra kosten vergoeden voor het vervangen buiten een werkplaats.
 20. Huurder is verantwoordelijk voor respectievelijk het onderhoud van het transportmaterieel. Huurder moet op eigen kosten het transportmaterieel onderhouden. Hieronder valt regelmatig controle uitvoeren, correct onderhouden volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Het transportmaterieel in dezelfde  toestand houden als waarin het verkeerde op het moment dat het aan de Huurder ter beschikking werd gesteld, met inachtneming van normale slijtage. De Huurder moet ervoor zorgen dat alle nieuwe onderdelen  die vervangen dienen te worden goedgekeurd zijn door de fabrikant of uitdrukkelijk door Verhuurder zijn toegelaten. Huurder zal er ook voor moeten zorgen dat alle andere versleten onderdelen vervangen worden voordat het einde van hun levensduur is bereikt.
 21. De te bepalen locatie voor het ophalen en inleveren van materieel dient altijd in opdracht van Verhuurder door Huurder te worden nageleefd. De kosten voor het transport zijn volledig voor de Huurder tenzij anders overeengekomen met Verhuurder.
 22. Indien reparatie niet direct uitgevoerd kan worden is er voor de Huurder vervangend materieel beschikbaar gesteld door de verhuurder. Locatie voor ophalen en afleveren van vervangend materieel  wordt bepaald door Verhuurder. De kosten voor het transport zijn volledig voor de Huurder tenzij anders overeengekomen met Verhuurder.
 23. Indien schade ontstaan is door toedoen van de Huurder en hij hiervoor vervangend materieel nodig heeft, worden zowel de huurkosten van het origineel als de huurkosten van het vervangend materieel in rekening gebracht. Indien schade door toedoen van Verhuurder is ontstaan zal in overleg een afhandeling van de huurkosten plaatsvinden.  
 24. Door Huurder dient een bijgewerkte boekhouding van reparaties en onderhoudswerken te bewaren en op verzoek hiervan kopieën aan de Verhuurder te verstrekken.
 25. Indien Huurder om wat voor reden dan ook een aanpassing wilt doen aan het transportmaterieel dient hiervoor eerst toestemming aan de Verhuurder gevraagd te worden. Hierbij wordt geacht een nut een noodzaak mee te sturen. 
 26. Indien de Verhuurder toestemming heeft gegeven voor het vervangen/aanpassen van het transportmaterieel dienen materialen gebruikt te worden van dezelfde kwaliteit en deugdelijkheid als welke door de Verhuurder aan de Huurder beschikbaar is gemaakt. 
 27. Wanneer huurder in gebreke blijft de huur tijdig te betalen of , wanneer door hem één of meer andere bepalingen van deze overeenkomst niet stipt worden nagekomen, wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen, of op een gedeelte daarvan, of op de hierbij aan hem in huur gegeven goederen of een gedeelte daarvan, wanneer door huurder surseance van betaling wordt aangevraagd, wanneer huurder geraakt in staat van faillissement, wanneer hij overlijdt, of onder curatele wordt gesteld, of het Rijk in Europa metterwoon mocht verlaten, heeft door het enkel verloop van de gestelde termijn, of door het enkel plaats grijpen van één der gemelde omstandigheden, de verhuurder het recht te zijner keuze om zonder nadere sommatie deze huurovereenkomst onmiddellijk voor ontbonden te houden, zonder tussenkomst van de rechter, en de verhuurde roerende goederen onverwijld weer tot zich te nemen, onverminderd verhuurders recht om van de huurder vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen, en onverminderd zijn rechten ingevolge art.261 tot en met 279 Boek 6 Burgerlijk Wetboek. 
 28. De huurder verbindt zich de verhuurder onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op huurders roerende of onroerende goederen of op de onderhavige aan hem verhuurde roerende goederen, of een gedeelte daarvan, voorts van zijn faillissement, zijn aanvrage om surseance van betaling en onder curatelenstelling of zijn voornemen om het Rijk in Europa metterwoon te verlaten, alsmede om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven van deze overeenkomst.
 29. Ten laste van de huurder komen de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, welke de verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge deze overeenkomst nuttig of nodig mocht achten.
 30. Indien huurder transportmaterieel afkoopt koopt hij slechts de huur af, maar blijft het transportmaterieel eigendom van verhuurder.
 31. De door verhuurder aan de huurder in rekening te brengen vergoedingen bij vermissingen of beschadigingen zijn per onderdeel conform de nieuwwaarde daarvan.
 32. Deze algemene Huurvoorwaarden zijn onlosmakelijk geheel met de specifieke orderbevestiging of Huurovereenkomst. Eventueel specifieke en afwijkende afspraken in de orderbevestiging of Huurovereenkomst zullen prefereren boven de algemene voorwaarden.